Back

Early Release Due to Bad Weather

Dear families,

We want to inform you that due to the bad weather, we will be having an Early Release Day, today, Monday, November 14, 2022.  Students will be going home at 1:00 pm.  If you are picking up your child, please pick them up at 12:30 pm.  Please let us know if you have any questions at 651-796-4500.  Thank you! 

—-

Hawm txog cov niam txiv los sis tus saib xyuas,

Peb thov hais qhia rau koj paub hais tias, yeeb vim yog huab cua yuav phem heev, yog li ntawd hnub no, Monday, November 14, 2022, peb yuav tso me nyuam los mus tsev ntxov.  Peb yuav tos me nyuam los mus tsev thaum 1:00 pm.  Yog koj tuaj tos koj tus los sis cov me nyuam, thov koj tuaj tos thaum 12:30 pm.  Yog koj muaj lus nug dab tsi, hu rau peb ntawm tus xov tooj 651-796-4500.  Ua tsaug!