Administration

Maychy Vu
Executive Director
651-796-4500
Email

Dr. Chai Lee
Principal
651-796-4500
Email

Elementary School Faculty

Xong Lor
Kindergarten
Email 

​Emily Webster
Kindergarten
Email 

Deanna Youngquist
Kindergarten
Email

Yama Moua
Kindergarten
Email 

Mary Heuer
Grade 1
Email

Sam Seely
Grade 1
Email

Kay Htoo
Grade 2
Email

Emily Honl
Grade 2
Email

Kalia Vang
Grade 2
Email

Megan Long
Grade 3
Email

Jody Rademaker
Grade 3
Email

​​Bethany Koch
Grade 4
Email

Middle School Faculty

Joy Stark
Social Studies
Email

Kevin Haas
English Language Arts
Email 

Anne Erickson Sabby
English Language Arts
Email

Ellen Jilek
Math
Email

Specialists Faculty

Reading Specialists / Intervention Specialists / Coaches

Sheila McGuire
1st Grade Title Reading
Email

Renee Petersen
2nd Grade Title Reading
Email

Elisabeth Riley
3rd Grade Title Reading
Email

Colleen Lee
4th Grade Title Reading
Email

Cathy Ronning
5th Grade Title Reading
Email

Heidi Sheen
MS Title Reading
Email

Curriculum Specialists

Andy Grover
Technology
Email

Nero Chamroeum
Art
Email

Nao Thao
Hmong Language Teacher/Curriculum Coordinator
Email

Soua Xiong
Hmong Language Teacher
Email

Ciara Barriger
Physical Education Teacher/
Activities Director
Email

Meghan Crandall
Library Media Specialist
Email

English Language Development Specialists

Jessica Khang
KG ELL
Email

Dia Xiong
1st Grade ELL
Email

Hlies Scully
2nd Grade ELL
Email

Sarah Sims
3rd Grade ELL
Email

Kristi Skavlem
4th Grade ELL
Email

Lea Matykiewicz
5th Grade ELL
Email

Alyssa Carlson
MS ELL
Email

Special Education Specialists

Katy Snider
Special Education Coordinator/Teacher
Email

Kevin Head
Special Education Teacher
Email

Jeffrey Dreblow
Special Education Teacher
Email

Support Staff

Student Support

Juavah Lee
Program Development Director
Email

TswjHue Xiong
Dean of Students/
Hmong Language Program Specialist
Email

Sophia Meierding
Social Worker
Email

Administrative Support

Sandy Vue
Operations Director
Email

Cindy Yang
Administrative Office Manager
Email

Mai Vang
Office Coordinator
Email

Yer Yang
Curriculum Coordinator
Email

Phoua Yang
Parent and Community Engagement Coordinator
Email

Taw Moo
Karen Parent Liaison
Email

Culture Specialists

Pa Kou Xiong
Kindergarten
​Email

Dah Say
Kindergarten
Email

Kaly Lee
Kindergarten
Email

Bway Wah
Grade 1
Email

Bao Yang
Grade 1
Email

Allen Yang
​Grade 2
Email

Kay Htoo
Grade 2
Email

Zhoua Vang
Grade 2
Email

John Vang
Grade 3
Email

Moo Eh Moo
Grade 3
Email

Jay Vang
Grade 4
Email

Josh Yang
5th grade/Middle School
Email

Pong Xiong
Middle School
Email

Juliana Naw
Middle School
Email

Denise Vang
SPED
Email

Melody Vang
SPED
Email

Mia Wang
SPED
Email

Randy Xiong
SPED
Email

Hausheher Yang
SPED
Email

Michael Littleton
SPED
Email

Xi Lee
SPED
Email

Eh Plot Soe
SPED
Email

Padra Vang
SPED
Email

Custodial Services

Matt Koester
Email

Cafeteria Staff

Sheng Vang

Yer Xiong

Parents of students who attend HOPE Community Academy have the right to request information regarding the professional qualifications of any teacher employed by the school. You may call the school office to request this information at 651-796-4500.
[Cov niam txiv uas muaj tub ntxhais kawm ntawv haud HOPE Community Academy muaj cai nug txog txhua txhua tus xib fwb cov ntaub ua pov thawj txog kev qhia ntawv los sis qhia txuj haud peb lub tsev kawm ntawv. Yog koj xav tau, thov hu tuaj rau peb lub chav li fai ntawm tus xov tooj 651-796-4500.]