Administration

Maychy Vu
Executive Director
651-796-4500
maychyvu@hope-school.org

Dr. Chai Lee
Director of Curriculum & Instruction
651-796-4500
chailee@hope-school.org

Elementary School Faculty

Middle School Faculty

Specialists Faculty

Reading Specialists / Intervention Specialists / Coaches

Sheila McGuire
Title Reading
sheilamcguire@hope-school.org

Kirstin Olson
Title Reading
kirstinolson@hope-school.org

Elizabeth Riley
Title Reading
elizabethriley@hope-school.org

Cathy Ronning
Title Reading
​cathyronning@hope-school.org

English Language Development Specialists

Dia Xiong
ELL (Grade 1)
diaxiong@hope-school.org

Karen Pribula
ELL (Kindergarten)
karenpribula@hope-school.org

Sarah Sims
ELL (Grade 3)
sarahsims@hope-school.org

Lea Matykiewicz
ELL (Grades 4-5)
leamatykiewicz@hope-school.org

Zuag Lee
ELL (Grade 4)
zuaglee@hope-school.org

Alyssa Carlson
ELL (Grades 6 – 8)
alyssacarlson@hope-school.org

Special Education Specialists

Jill Greenwood
Special Education Teacher
jillgreenwood@hope-school.org

Kevin Head
Special Education
kevinhead@hope-school.org

Support Staff

Student Support

Juavah Lee
Program Development Director
​juavahlee@hope-school.org

TswjHue Xiong
Dean of Students
tswjhuexiong@hope-school.org

Aly Xiong
Social Worker
​alyxiong@hope-school.org

Administrative Support

Taw Moo
Karen Parent Liaison
tawmoo@hope-school.org

Sandy Vue
Administrative Office Manager
​sandyvue@hope-school.org

Cindy Yang
Office Support Coordinator
​cindyyang@hope-school.org

Phoua Yang
Parent and Community Engagement Coordinator
phouayang@hope-school.org

Yer Yang
Curriculum Coordinator
yeryang@hope-school.org

Culture Specialists

Pa Kou Xiong
Kindergarten
​pakouxiong@hope-school.org

Dah Say
Kindergarten
​dahsay@hope-school.org

Allen Yang
​Grade 2
allenyang@hope-school.org

John Vang
Grade 3
​johnvang@hope-school.org

Jay Vang
Grade 4
​jayvang@hope-school.org

Kay Htoo
Grade 5
​kayhtoo@hope-school.org

Moo Eh Moo
​Middle School
mooehmoo@hope-school.org

Pong Xiong
​Middle School
​pongxiong@hope-school.org

Custodial Services

Cafeteria Staff

Sheng Vang

Yer Xiong

Parents of students who attend HOPE Community Academy have the right to request information regarding the professional qualifications of any teacher employed by the school. You may call the school office to request this information at 651-796-4500.
[Cov niam txiv uas muaj tub ntxhais kawm ntawv haud HOPE Community Academy muaj cai nug txog txhua txhua tus xib fwb cov ntaub ua pov thawj txog kev qhia ntawv los sis qhia txuj haud peb lub tsev kawm ntawv. Yog koj xav tau, thov hu tuaj rau peb lub chav li fai ntawm tus xov tooj 651-796-4500.]