Notice: Function register_uninstall_hook was called incorrectly. Only a static class method or function can be used in an uninstall hook. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 3.1.0.) in /var/www/wp-includes/functions.php on line 5865
Middle School - HOPE Community Academy
Back

Middle School Overview

Middle School consists of grades 6 through 8. Students are taught their core classes (math, English language arts, social studies, and science) by licensed middle school teachers. The specialist academic classes (computer technology, music, art, Hmong language and culture, and physical education) are taught by specialist teachers.

Parents of students who attend HOPE Community Academy have the right to request information regarding the professional qualifications of any teacher employed by the school. You may call the school office at 651-796-4500 to request this information.
 
[Cov niam txiv uas muaj tub ntxhais kawm ntawv haud HOPE Community Academy muaj cai nug txog txhua txhua leej xib hwb cov ntaub ntawv kawm tiav ua hauj lwm haud peb lub tsev kawm ntawv. Yog koj xav tau los sis paub txog, thov hu tuaj rau peb lub chav li fai ntawm tus xov tooj 651-796-4500.]

Resource Links