Elementary school consists of kindergarten through fifth grade. We have two to five classrooms at each grade level, with an average of 25 students in each class.

Students in Elementary school are taught their core classes (math, reading, social studies, science, and word study) by their homeroom teacher. The specialist academic classes (computer technology, music, art, Hmong language and culture, library, and physical education) are taught by specialist teachers.

Elementary Teachers

Kindergarten
Xong Lor
Emily Webster
Yama Moua

Grade 1
Mary Heuer
Joeleen Kaehler
Tracy DeMorett​​​

Grade 2
Kalia Vang
Brent Vyvyan

Grade 3
Theresa Corcoran
Laura Dochniak
Lou Fang

Grade 4
Amy Barrett
Dawn Reklai
PJ Zwach

Grade 5
Deborah Fonkert
Andy Skalicky
Catherine Ronning
Druacy Yang

Parents of students who attend HOPE Community Academy have the right to request information regarding the professional qualifications of any teacher employed by the school. You may call the school office at 651-796-4500 to request this information.

[Cov niam txiv uas muaj tub ntxhais kawm ntawv haud HOPE Community Academy muaj cai nug txog txhua txhua leej xib hwb cov ntaub ntawv kawm tiav ua hauj lwm haud peb lub tsev kawm ntawv. Yog koj xav tau los sis paub txog, thov hu tuaj rau peb lub chav li fai ntawm tus xov tooj 651-796-4500.]